ТРОУГАО 30 60 90

  • Ако су унутрашњи углови троугла 30^{\circ},60^{\circ} и 90^{\circ}, онда странице наспрам тих углова имају мере a, a\sqrt{3} и 2a, редом, за неко a\in(0,+\infty).
  • Ако странице троугла имају мере a, a\sqrt{3} и 2a (a\in(0,+\infty)), онда углови наспрам тих страница имају мере 30^{\circ},60^{\circ} и 90^{\circ}, редом.

Задатак 2


Задатак 1

(Стрелице указују да су одговарајуће дужи паралелне)

Косинусна теорема

За произвољне три тачке A,B,C важи

|AB|^2=|AC|^2+|BC|^2-2|AC||BC|\cos \measuredangle ACB.

Косинуснa теоремa нам омогуђава да помоћу две странице и њима захваћеног угла одредимо дужину треће странице троугла.